- To επισκευαστικό κέντρο με την επωνυμία «www.easyservice.gr» και έδρα στην Μεσογείων 165, ΤΚ 15126, Μαρούσι( ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό. H διεξαγωγή του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί στο επισκευαστικό κέντρο EasyService, στην Μεσογείων 165, ΤΚ 15126, Μαρούσι.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18 ετών που διαμένει στην Ελλάδα και έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τα πιο κάτω.  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού αυτών. 

- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.  

- Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/03/2015, ώρα 12.00 έως και τη 19/04/2015, ώρα 12.00.   

- Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα βρούνε στο Facebook στη σελίδα «https://apps.facebook.com/my-contests/easyservice». Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να έχει μια συμμετοχή καταχωρώντας το e-mail του.  Για κάθε επιπρόσθετο άτομο (facebook friend) που ο διαγωνιζόμενος προσκαλεί και το οποίο λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει μια παραπάνω πιθανότητα να κερδίσει.  Σε κάθε περίπτωση ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 

- Δώρα: Δύο νικητές θα κερδίσουν 2  δώρα. Μια κονσόλα XBOX One αξίας 350,00 € και ένα Tablet  ZTE αξίας €111,00. Το δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Τα δώρα παραλαμβάνονται από τον τυχερό / την τυχερή αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.

- Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με κλήρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που  θα γίνει στην έδρα του Διοργανωτή, στην Μεσογείων 165, ΤΚ 15126, Μαρούσι την 20/04/2015, ώρα 24.00 μ.μ . 

- Οι νικητές θα ανακοινωθούν με το όνομα που καταχώρησαν στην εγγραφή τους και  θα ειδοποιηθούν με μήνυμα που θα αποσταλεί στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής.  Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν  στο Facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/EasyService.gr,  την 20/04/2015 .

 - Οι νικητές προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δώρα τους θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών ημερών αφότου ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, δηλαδή μέχρι την 05/05/2015, να αποστείλουν απαντητικό μήνυμα αποδοχής  στο ‘info@easyservice.gr’.  Η αποστολή των δώρων γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του, το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κλήρωσης, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός έξι ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του.  


- Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανιστούν στα δώρα.  Ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας  κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.  

- Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 3004040,από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 19:00. 

- Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού να ανακαλέσει την προκήρυξη του ή να επεκτείνει τη διάρκεια του. Το EasyService διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποιαδήποτε κλήρωση, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή στο web-site http://www.easyservice.gr ή μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους είτε στη διοργανώτρια εταιρεία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

- Ο Διοργανωτής  δεν φέρει  καμία ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δυσλειτουργιών) καθυστερήσει την υλοποίηση του διαγωνισμού.  Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος, παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση των δεδομένων ή διακοπής γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την λειτουργία  στο Facebook, ή σχετικά με την σωστή λειτουργία των δικτυακών τόπων Twitter, LinkedIn, Google+. Επίσης, η εταιρεία δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό μέσα από ψεύτικα «εικονικά» accounts που έχουν δημιουργηθεί στο Facebook,Twitter,LinkedIn,Google+ δηλαδή accounts με το ίδιο επώνυμο ή ψευδώνυμο και κανένα φίλο, χωρίς φυσική κοινωνική λειτουργία-social networking.

- Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το EasyService δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα βραβεία ή τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες ( όπως έξοδα αποστολής, παραλαβής).

- Ο αναδειχθείσας ή αναδειχθήσες από την κλήρωση νικητής(ες) ή νικήτρια(ες), εφόσον ενημερωθεί και αποδεχθεί το δώρο του, παρέχει την συγκατάθεσή του στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή της κληρώσεως και του αποτελέσματός της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, το EasyService δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο, το όνομα του νικητή ή της νικήτριας και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτού, φίλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της κλήρωσης, η διοργανώτρια εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικά) αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας με τον αναδειχθησόμενο από την κλήρωση νικητή. Η διοργανώτρια εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η διοργανώτρια εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το ως άνω στοιχείο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στο EasyService (Μεσογείων 165, Μαρούσι, Αττική) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Αποδοχή των όρων.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.